health news

ไทยส่งยาต้านพิษ “โบทูลินัม” ช่วยผู้ป่วยไนจีเรีย

ไทยส่งยาต้านพิษ “โบทูลินัม” ช่วยผู้ป่วยไนจีเรีย หลังองค์การอนามันโลกประสานขอความช่วยเหลือ จัดส่งถึงใน 3 วัน ช่วยผู้ป่วยได้ทันเวลานพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่13ม.ค.2561สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับการประสานงานจากผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย